พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน บินภายใน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน บินภายใน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR05-PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 23 ต.ค. 60 / 30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 14 - 17 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ [ - / - / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด [ B / L / D ]
  Day 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 23 ต.ค. 60
23,900
23,500
22,900
3,500
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
19,900
19,500
18,900
3,500
14 - 17 ธ.ค. 60
19,900
19,500
18,900
3,500
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
23,900
23,500
22,900
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X