พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
พม่า มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR03-PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 08 ต.ค. 60 / 21 - 23 ต.ค. 60 / 10 - 12 พ.ย. 60 / 09 - 11 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ [ - / - / D ]
  Day 2 : พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล [ B / L / D ]
  Day 3 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 08 ต.ค. 60
13,900
13,500
12,900
3,000
21 - 23 ต.ค. 60
17,900
17,500
16,900
3,000
10 - 12 พ.ย. 60
17,900
17,500
16,900
3,000
09 - 11 ธ.ค. 60
16,900
16,500
15,900
3,000
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
16,900
16,500
15,900
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X