เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FD
เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FD
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
รหัสทัวร์ VN-07-FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 05 พ.ย. 60 / 08 - 12 พ.ย. 60 / 15 - 19 พ.ย. 60 / 22 - 26 พ.ย. 60 / 29 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 01 - 05 ธ.ค. 60 / 06 - 10 ธ.ค. 60 / 13 - 17 ธ.ค. 60 / 20 - 24 ธ.ค. 60 / 27 - 31 ธ.ค. 60 / 28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 03 - 07 ม.ค. 61 / 10 - 14 ม.ค. 61 / 17 - 21 ม.ค. 61 / 24 - 18 ม.ค. 61 / 31 ม.ค. 61 - 04 ก.พ. 61 / 07 - 11 ก.พ. 61 / 14 - 18 ก.พ. 61 / 21 - 25 ก.พ. 61 / 28 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61 / 07 - 11 มี.ค. 61 / 14 - 18 มี.ค. 61 / 21 - 25 มี.ค. 61 / 28 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 04 - 08 เม.ย. 61 / 11 - 15 เม.ย. 61 / 12 - 16 เม.ย. 61 / 13 - 17 เม.ย. 61 / 18 - 22 เม.ย. 61 / 25 - 19 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก [ B / L / D ]
  Day 3 : ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 5 : ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 05 พ.ย. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
08 - 12 พ.ย. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
15 - 19 พ.ย. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
22 - 26 พ.ย. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
29 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
01 - 05 ธ.ค. 60
17,900
17,900
16,900
3,500
06 - 10 ธ.ค. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
13 - 17 ธ.ค. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
20 - 24 ธ.ค. 60
17,900
17,900
16,900
3,500
27 - 31 ธ.ค. 60
16,900
16,900
15,900
3,500
28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
18,900
18,900
17,900
3,500
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
18,900
18,900
17,900
3,500
03 - 07 ม.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
10 - 14 ม.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
17 - 21 ม.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
24 - 18 ม.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
31 ม.ค. 61 - 04 ก.พ. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
07 - 11 ก.พ. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
14 - 18 ก.พ. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
21 - 25 ก.พ. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
28 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
07 - 11 มี.ค. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
14 - 18 มี.ค. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
21 - 25 มี.ค. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
28 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
13,900
13,900
12,900
3,500
04 - 08 เม.ย. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
11 - 15 เม.ย. 61
15,900
15,900
14,900
3,500
12 - 16 เม.ย. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
13 - 17 เม.ย. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
18 - 22 เม.ย. 61
14,900
14,900
13,900
3,500
25 - 19 เม.ย. 61
14,900
14,900
13,900
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X